Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Wacom - Nét vẽ

23-07-2019

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Wacom - Nét vẽ | Đồ án lớp A1810H1 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

-----------------

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Huỳnh Phát Triển

Vòng Hữu Sang

Lê Thị Pé Hóa

Nguyễn Hoàng Duy

Trần Phụng Chí

Lê Hồng Lam


GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Bùi Đình Lâm

Thầy Bùi Ngọc Anh