Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | Viral ads | The horrible morning

07-11-2019

Đồ án kì 3 - The horrible morning do nhóm Dark Soul - Lớp A1903L1 - AMM Nguyễn Đình Chiểu thực hiện.


Sản phẩm đồ án nhóm học viên:

- Trương Sĩ Đan

- Trần Thị Hồng Ngân

- Văn Thị Phương Thanh

- Nguyễn Đăng Khoa

- Nguyễn Đình Nhiên

Giảng viên hướng dẫn:

- Võ Minh Trí