Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Spring Symphonic Concert

09-12-2020

Bộ nhận diện thương hiệu Spring Symphonic Concert của nhóm học viên D2002L Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Trần Bích Phương

- Trần Thị Lan Phương

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến