Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Trà Yên

24-07-2019

Bộ nhận diện thương hiệu Trà Yên - Đồ án lớp D1809M2

(Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

-------------------------

 Thành Viên Nhóm:

Nguyễn Anh Khôi

- Lê Trần Ngọc Trân

- Phạm Trần Thanh Vy

- Mai Nguyễn Vân Tâm

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Thầy Phan Nhật Trung