Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Short film - Jam

07-04-2016

 Phim ngắn "Jam" được thực hiện bởi nhóm học viên lớp D1409H, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

 

 Thành viên nhóm:
Nguyễn Hồng Giang
Đỗ Ánh Nguyệt
Phạm Hương Giang
Nguyễn Mạnh Cường
Võ Diệu My
Lê Thu Phương
Đặng Thành Trung


 Giáo viên hướng dẫn:

Đỗ Quốc Trung