Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Delight Furniture

11-10-2017

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1608H -Arena Multimedia -Trúc Khê-HN

Thiết kế website cho thương hiệu Delight Furniture

Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Đức Duy

- Trần Minh Tân

- Nguyễn Trần Duy

- Cao Hoàng Long

- Tạ Bích Huyền

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà