Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện NEW YORK CITY

06-08-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1811M - Arena Multimedia 80 Trúc Khê Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu NEW YORK CITY

Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Lâm Nguyễn Khang

- Bùi Nam Hải

- Hoàng Tuấn Vũ

- Bùi Việt Anh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Trần Quang Sơn