Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Website Himani

13-09-2016

Đồ án kỳ 2 Web Design - Himani  của nhóm học viên lớp D1509I - Arena Trúc Khê

 

Nhóm được 92 điểm từ hội đồng bảo vệ (8/9/2016).

Thành viên nhóm:

Lớp D1509I

Phạm Quốc Anh

Phạm Quỳnh Anh

Nguyễn Ngọc Anh

Phạm Phương Anh

 

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Cô Khúc Thị Ngọc Hà