Tin tức - sự kiện

Học kỳ IV

Đào tạo kỹ năng để thiết kế Game 3D;  thiết kế mô hình, nhân vật Games.