Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Phường Tễu của nhóm học viên lớp D1808M D29 Phạm Văn Bạch

11-06-2019

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Phường Tễu  của nhóm học viên D1808M Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Đàm Thị Thùy Linh

- Vi Nguyễn Thúy Hồng

- Đặng Vũ Tiểu Quỳnh

- Nguyễn Văn Tú

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi