Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Tuồng Việt của nhóm học viên D1909H Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

31-07-2020

Bộ nhận diện thương hiệu Tuồng Việt của nhóm học viên D1909H Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Khánh Ly

- Nguyễn Quốc Khánh

- Nguyễn Trọng Tiến

- Nguyễn Lê Ngọc Kiên

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi