Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu GẠO SẢY GẠO SÀNG của nhóm học viên D1904M Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

11-03-2020

Bộ nhận diện thương hiệu GẠO SẢY GẠO SÀNG của nhóm học viên D1904M Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Lê Tú Anh

- Nguyễn Phương Anh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Anh Đức