Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Ngự Thiện

13-11-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1707H -Arena Multimedia - 80 Trúc Khê - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Ngự Thiện

Thành Viên Nhóm:

- Hoàng Nhật Ninh

- Trần Văn Tú

- Phí Thị Thùy Linh

- Nguyễn Thị Đức Chung

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Khúc Thị Ngọc Hà