Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

BETRAY - 3D Short Film

04-09-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 - Betray - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1801M2 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

Hãy yêu thương động vật và đừng vội đánh giá hành động của người khác.

Thành viên nhóm:

- Mạnh Trọng Bảo Ngọc

- Trần Hoài Nhân

- Lê Quỳnh Minh Anh

- Võ Nguyễn Thanh Hoàng

- Đoàn Minh Luân

- Võ Hùng Uy Dũng

- Chung Ánh Hồng

Giảng viên hướng dẫn:

- FC Nguyễn Phạm Phi Vân

- FC Nguyễn Thanh Long

- FC Nguyễn Thanh Lợi

- FC Nguyễn Đăng Hải.