Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu CONAR GRAPHIC DESIGN STUDIO của nhóm học viên D1810H Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch

30-07-2019

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu CONAR GRAPHIC DESIGN STUDIO của nhóm học viên D1810H Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Lâm Đức

- Đoàn Phương Hà

- Trần Bảo Trung

- Đỗ Thúy Hạnh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi